เรื่อง Download
O1 โครงสร้าง Download
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Download
O3 อำนาจหน้าที่ Download
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน Download
O5 ข้อมูลการติดต่อ Download
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
O8 Q&A Click
O9 Social Network Click
O10 แผนดำเนินงานประจำปี2565 Download
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Download
O12 รายงานผลการดำเนินงาน Download
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
O14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ Download
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
O17 E-Service Download
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Download
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน Download
O20 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี Download
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Download
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ Download
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน Download
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล Download
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 Download
O29 แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องต้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Click
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโนบายไม่รับของขวัญ [Thai.1] [Eng.2] [3]
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Download
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Download
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
O38 การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางวัฒนธรรม Download
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Download
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Download
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร Download
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Download