ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ. เว็บไซต์
สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม ค้นหา คำศัพท์
ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับ
เยาวชน
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว
สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก
ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ
บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา
ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA
ที่เกิดจากความตระหนัก ของรัฐบาล
ที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ
ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media
ศูนย์รวมสื่อ รวบรวม เผยแพร่
ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
มุมศึกษานิเทศก์ เป็นสื่อกลางให้
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อสอบ ดาวน์โหลด
นิเทศออนไลน์
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ
ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด
ในรายวิชาภาษาไทย
ให้ความรู้กับนักเรียน ข่าวการศึกษา
ต่อทุนการศึกษา และเป็นเวทีให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น